มีใครเคยอ่านกันไหม กฏของ scbeasy - เงื่อนไขการให้บริการ

คุยกันได้ แวะมาทักทาย ทุกเรื่อง จับฉ่าย รวมมิตร บ้านเล็กบ้านน้อย
พูดคุยเรื่องนอกบ้าน
pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 389
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

มีใครเคยอ่านกันไหม กฏของ scbeasy - เงื่อนไขการให้บริการ

โพสต์โดย pantip » อังคาร 22 ส.ค. 2017 7:41 pm

มีใครเคยอ่านกันไหม กฏของ scbeasy - เงื่อนไขการให้บริการ
แปะไว้ก่อน
กรุณาอ่านเงื่อนไขการบริการอย่างละเอียด จากนั้นคลิก "ยอมรับเงื่อนไขบริการ" และคลิก "Next" เพื่อทำรายการต่อ หรือคลิก "Cancel" เพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.คำนิยาม
1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร และ/หรือ ที่ธนาคารเก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด
1.2 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อการทำรายการ
1.3 “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ธนาคารมอบหมายด้วย
1.4 “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง บริการ SCB Easy Phone และ/หรือ SCB Easy Net และ/หรือ SCB Easy Application และ/หรือ SCB Mobile Banking รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า
1.5 “บัญชีผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นใด และให้หมายความรวมถึง บัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชี หรือรหัสใด ๆ ที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ในลักษณะทำนองเดียวกับบัญชีเงินฝาก และผู้ขอใช้บริการได้กำหนดใช้บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บัญชี และ/หรือ รหัส ดังกล่าวในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการด้วย
1.6 “บัตรเงินสด” หมายความถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรบริการเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเดบิต (บัตรเดบิต) และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
1.7 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN – Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ธนาคารเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม
1.8 “รายการชำระค่าสินค้า / บริการ” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่ารายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้นั้นจะได้จัดทำในรูปแบบใดก็ตาม
1.9 “รายการโอนเงิน” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการและโอนเข้าบัญชีเงินฝากใด ๆ
1.10 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ธนาคารไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.11 “อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบหรือใช้ร่วมในการทำรายการเพื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเห็นชอบ เช่น เครื่องมือสร้างและแปลงรหัส (Token) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกัน
1.12 “Pre – login” หมายความถึง บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ในการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภทดังกล่าว
2.การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ
2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว
2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่นน
2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ PIN - Person Identification Number และ/หรือ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2.4 กรณีที่รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทันทีที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยธนาคารจะดำเนินการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวในทันทีที่ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการก่อนที่ธนาคารจะได้ทำการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการขออายัด และ/หรือ การระงับธุรกรรมหรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และ/หรือ รหัสประจำตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ
3.การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนั้นๆ ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารกำหนดขึ้นสำหรับการใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย
อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการเปิดใช้บริการ (Activate) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยใช้รหัสประจำตัว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนั้น ๆ และธนาคารจะทำการลบข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการและการอนุมัติให้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวออกทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนั้น ๆ ผู้ขอใช้บริการต้องทำคำขอใช้บริการใหม่ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด
3.2 ในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด (แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อสาขา หรือแจ้งที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่เป็นการทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า และ/หรือ ธุรกรรมที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคารทั้งสิ้น
3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถทำรายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชำระค่าสินค้า/บริการได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำรายการ รายการโอนเงิน (จำนวนเงินสูงสุด) รายการชำระค่าสินค้า / บริการ(จำนวนเงินสูงสุด (บาท) )
บัญชีในไทยพาณิชย์ โอนไปบัญชีในธนาคารอื่น(บาท) โอนไปบัญชีพร้อมเพย์ในไทยพาณิชย์และธนาคารอื่น(บาท) โอนไปต่างประเทศ (US Dollar หรือเทียบเท่า)
โอนระหว่างบัญชีผู้ขอใช้บริการ (บาท) โอนไปบัญชีบุคคลอื่น(บาท)
ไม่เกินครั้งละ ไม่เกินวันละ ไม่เกินครั้งละ ไม่เกินวันละ ไม่เกินครั้งละ ไม่เกินวันละ ไม่เกินครั้งละ ไม่เกินวันละ ไม่เกินครั้งละ ไม่เกินวันละ ไม่เกินครั้งละ ไม่เกินวันละ
SCB Easy Phone 2,000,000 2,000,000 500,000 500,000 - - - - - - 10,000 10,000
SCB Easy Net ไม่จำกัด ไม่จำกัด 5,000,000 5,000,000 50,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 50,000 50,000 2,000,000 2,000,000
SCB Easy Application ไม่จำกัด ไม่จำกัด 5,000,000 5,000,000 50,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 2,000,000
SCB Mobile Banking ไม่จำกัด ไม่จำกัด 5,000,000 5,000,000 50,000 2,000,000 - - - - 2,000,000 2,000,000

ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการทำรายการดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนวงเงินสูงสุดดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เว้นแต่เต็มวงเงินสูงสุด) ยกเว้นการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกเอกสารการสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบ ยื่นให้กับธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้ เพื่อรอการอนุมัติ พร้อมทั้งวงเงินที่ธนาคารอนุมัติให้ทำได้
ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการทำรายการแต่ละประเภทดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ www.scb.co.th
3.4 เมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชำระค่าสินค้า / บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของธนาคารแล้ว ธนาคารจะดำเนินการดังนี้
3.4.1 กรณีเป็นการทำรายการแบบมีผลทันที (Real Time) ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการทันทีในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่ธนาคาร และโอนเงินเข้าบัญชีที่รับโอนตามรายการดังกล่าว รวมทั้งจะแสดงผลการทำรายการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถสั่งพิมพ์ออก (print out) และ/หรือ บันทึก (save as) ไว้เป็นหลักฐานการทำรายการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
3.4.2 กรณีเป็นการทำรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า ธนาคารจะหักเงินในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่ธนาคาร และโอนเงินเข้าบัญชีที่รับโอนในวันที่ที่ระบุในรายการดังกล่าว รวมทั้งจะแจ้งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผู้ขอใช้บริการทาง SMS หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าทำการตรวจสอบผลการโอนและสั่งพิมพ์ (print out) และ/หรือ บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนั้นได้ที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวันเดียวกันกับที่โอนเงินนั้น
3.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเลือกใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดก่อนการเริ่มใช้บริการดังกล่าว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ภายหลังการตั้งค่าบริการ Pre-login ในครั้งแรก ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ในการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภท และให้ถือว่าการทำรายการ และ/หรือ ใช้บริการ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
3.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการเพิ่มบัญชีผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บัญชีของบุคคลอื่น เพื่อทำรายการธุรกรรมได้ โดยเลือกจากเลขที่บัญชีตามที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้แสดงไว้ หรือตามที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
3.7 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง SCB Easy Application บนเครื่องมือเพื่อการทำรายการตามที่ธนาคารกำหนด สูงสุดเป็นจำนวน 3 เครื่อง หรือตามจำนวนอื่นใดที่ธนาคารกำหนด แต่ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะใช้ได้เพียง 1 เครื่อง และหากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่องพร้อมกัน ระบบของธนาคารจะดำเนินการให้เครื่องที่เข้ามาใช้บริการหลังสุด เป็นเครื่องที่ใช้บริการได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
3.8 การใช้บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด)
3.8.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการการใช้บริการ Cardless ATM เพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ใช้บัตรเงินสดได้ โดยต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า และเมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการดังกล่าวสำเร็จ ธนาคารจะส่ง Withdrawal Code (รหัสถอนเงิน) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการเบิกถอนเงินที่เครื่องบริการเงินด่วน (เครื่อง ATM) ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้เป็นจำนวนทุกๆ 100 บาท เช่น 400, 500, 900 บาท เป็นต้น สูงสุดครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และจะต้องไม่เกินกว่า 50,000 บาท/วัน/บัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ บริการ Cardless ATM ถือเป็นบริการแยกต่างหากจากบริการบัตรเงินสดของธนาคาร จำนวนเงินสูงสุดที่ทำรายการได้จึงแยกต่างหากจากกัน และไม่นำไปคำนวณรวมกับรายการในการใช้บริการบัตรเงินสด รวมทั้งไม่นำไปคำนวณรวมกับการใช้บริการอื่น ๆ
3.8.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับ Withdrawal Code (รหัสถอนเงิน) แล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้บัตรเงินสด ด้วยการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนทำรายการผ่านช่องทางข้างต้น) Withdrawal Code (รหัสถอนเงิน) และจำนวนเงิน (ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนทำรายการผ่านช่องทางข้างต้น) และทำตามขั้นตอนและวิธีการของเครื่อง ATM ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่รักษาหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ Withdrawal Code ดังกล่าวไว้เป็นความลับด้วย
3.8.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ Withdrawal Code เพื่อประกอบการเบิกถอนเงินตามข้อ 3.8.2 ภายใน 15 นาทีนับจากที่ผู้ขอใช้บริการได้รับ Withdrawal Code และ/หรือ เวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้ Withdrawal Code ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับ Withdrawal Code ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน หรือจำนวนอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า (ให้นับเฉพาะกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเบิกถอนเงินจากเครื่อง ATM สำเร็จ)
3.8.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิก Withdrawal Code ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกำหนด
3.8.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง ATM โดยใช้ Withdrawal Code ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากธนาคาร ถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
3.8.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Cardless ATM ตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการไปแล้วในทุกกรณี รวมทั้งตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เครื่อง ATM ของธนาคาร
3.9 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า บริการบางประเภท ธนาคารได้นำข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรือธนาคารได้เชื่อมต่อระบบของธนาคารไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ รวมถึงธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผลิต และ/หรือ ให้บริการ โดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 389
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: มีใครเคยอ่านกันไหม กฏของ scbeasy - เงื่อนไขการให้บริการ

โพสต์โดย pantip » พุธ 23 ส.ค. 2017 1:02 am

4.ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ
4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและธนาคาร รวมทั้งรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย
4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัว และ/หรือ โดยการใช้บริการ Pre-login ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
4.3 ธนาคารมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม ตามรูปแบบ และภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้แก่ธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด
4.4 ผู้ขอใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชำระค่าสินค้า/บริการภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายการนั้นๆ ให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้ ยกเว้นกรณีทำรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า ผู้ขอใช้บริการอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกรายการนั้นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด ก่อนวันที่ธนาคารจะได้กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรายการนั้นได้ ทั้งนี้ ตามขั้นตอน และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
4.5 กรณีที่การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีผลให้ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรือดำเนินการอย่างใดๆ กับบัญชีผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการดังกล่าวกับบัญชีผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีวงเงินสินเชื่ออยู่กับธนาคารและระบุในคำสั่งให้ธนาคารนำไปลงเป็นยอดหนี้สินเชื่อโดยถือว่าเป็นการใช้วงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้บริการ ก็ให้ธนาคารดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ตามจำนวนเงินที่ต้องหักหรือโอนหรือต้องดำเนินการดังกล่าว และตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกำหนดได้ทันที
4.6 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรือการดำเนินการของธนาคารกับบัญชีหรือการใช้วงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการที่ธนาคารให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
4.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีที่เลขที่บัญชีผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีผู้ขอใช้บริการหมายเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ
4.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นี้ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการทุกประเภทที่มีอยู่กับธนาคารได้
4.9 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทำรายการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซื้อขายอาวุธ หรือสนับสนุนการก่อการร้าย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ
4.10 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่ม เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทบริการที่ธนาคารเปิดให้บริการผ่านระบบของธนาคารได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขาของธนาคาร และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อนึ่ง หากการเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศ และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ หนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.11 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
5.การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด
ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทำรายการ สถานที่ตั้งของเครื่องเทอร์มินอล เลขที่บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการและของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของรายการ จำนวนเงินที่โอนเข้าหรือออก รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม
6.ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของธนาคาร
6.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่ธนาคารได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ของธนาคาร ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นภายหลัง ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่
(1) เกิดจากธนาคารจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้บริการ หรือคำสั่งโอนเงิน หรือคำสั่งชำระเงิน หรือคำสั่งระงับการโอนเงิน หรือคำสั่งระงับการชำระเงิน หรืออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารขึ้น ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดส่งคำขอใช้บริการ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ แจ้งขอระงับการโอนเงิน และ/หรือ แจ้งขอระงับการชำระเงิน หรืออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว หรือ
(2) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก่อนที่ธนาคารจะได้ส่งมอบรหัสประจำตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการทำรายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือ
(3) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ
6.2 ในกรณีที่ธนาคารได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดทั้งสิ้น
(1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
(2) การโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงินนั้น จะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ผู้ขอใช้บริการตกลงกับธนาคาร (ถ้ามี)
(3) อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย
(4) ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ทำรายการโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนั้น
(5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
(6) เป็นเหตุสุดวิสัย
7.การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ
7.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ธนาคารเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว
7.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการได้จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
8.การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล
8.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถทำการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของธนาคาร และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ แต่ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องทำ หรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมในการยอมรับบันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานและยืนยันผู้ขอใช้บริการ และให้ธนาคารใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวในกระบวนพิจารณาใด ๆ หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร
8.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นผู้ขอใช้บริการ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ "How Google uses data when you use our partners' sites or apps" ที่ http://www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด
8.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งให้ธนาคารส่ง โอน ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคาร โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม
9.ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว
9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address เพื่อเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับธนาคารหรือสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้เพียง 1 เลขหมาย และ 1 E-mail Address เท่านั้น
9.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากที่ระบุไว้เดิมในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งได้ที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด
9.3 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามที่อยู่ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้นๆ แล้ว
9.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
10.กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”)
เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ Easy Fund และ/หรือ ซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าผู้ขอใช้บริการจะเปิดบัญชีกองทุนผ่านธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนรายอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ (“ผู้สนับสนุน”) ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการในการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคาร รวมทั้งส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนที่ผู้ขอใช้บริการเปิดผ่านธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุน ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Easy Fund และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ความยินยอมดังกล่าวมีอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการใช้บริการ Easy Fund แล้วก็ตาม
__________________________________________________


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน