สอบปลายภาค มสธ 1/2565 (อัพเดดล่าสุด ครบทุกวิชาแล้ว)

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

สอบปลายภาค มสธ 1/2565 (อัพเดดล่าสุด ครบทุกวิชาแล้ว)

โพสต์โดย ลุงหนวด » จันทร์ 05 ธ.ค. 2022 4:07 pm

28 - 29 ม.ค. 2566 วันสอบปลายภาคการศึกษา
1 - 18 มี.ค. 2566 ลงทะเบียนสอบซ่อม
6 - 7 พ.ค. 2566 วันสอบซ่อม

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:18 pm

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
วัน เวลาสอบ :
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน
วัน เวลาสอบ :
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:18 pm

10103 ทักษะชีวิต
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10121 อารยธรรมมนุษย์
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10131 สังคมมนุษย์
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

10151 ไทยศึกษา
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

10152 ไทยกับสังคมโลก
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

10201 ประวัติศาสตร์ไทย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

12305 ศิลปะกับสังคมไทย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

12306 วรรณคดีไทย
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

12313 ท้องถิ่นไทย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

12407 แนวคิดไทย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

12410 ลักษณะภาษาไทย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:21 pm

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
13421 การจัดการงานสำนักงาน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:22 pm

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
14318 หลักการแปล
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
ก3 สอบกลางภาคออนไลน์วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:23 pm

15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:23 pm

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:24 pm

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
20307 การพัฒนาหลักสูตร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:24 pm

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
23304 โรงเรียนกับชุมชน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:24 pm

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
24413 การประเมินโครงการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
24414 การประเมินหลักสูตร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับเด็ก
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:24 pm

26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:24 pm

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30204 องค์การและการจัดการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ก3 สอบกลางภาคออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น.
สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:25 pm

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
31308 ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
31405 การวิเคราะห์โครงการ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:25 pm

31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
* ชุดวิชาเปิดใหม่และเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32204 การบัญชีขั้นต้น
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
ก3 สอบกลางภาคออนไลน์วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:25 pm

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32302 การจัดการการตลาด
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32303 การจัดการการเงิน
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
* ชุดวิชาปรับปรุง
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:25 pm

32324 การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ก3 สอบกลางภาคออนไลน์วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:26 pm

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
* ชุดวิชาเปิดใหม่
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32422 หลักการประกันภัย
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:26 pm

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32445 การบัญชีระหว่างประเทศ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:27 pm

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
ก3 สอบกลางภาคออนไลน์วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.
32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4410
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:27 pm

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
33201 การบริหารราชการไทย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
33202 การคลังและงบประมาณ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน