มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน วิธีให้ปุ๋ย

รวมความรู้ ทิป และเทคนิคทั่วไป
Sunflower_Man
Jr. Member
Jr. Member
โพสต์: 78
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 3:45 pm

มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน วิธีให้ปุ๋ย

โพสต์โดย Sunflower_Man » เสาร์ 14 ก.ค. 2012 1:48 pm

มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน
มันเทศ.jpg
มันเทศ

1. เทคโนโลยีการผลิตมันเทศที่เหมาะสม

1) การเลือกพื้นที่ปลูกมันเทศไม่ควรเป็นพื้นที่เคยปลูกมันเทศติดต่อกันมานานหลายปี เพราะจะมีการสะสมของด้วงงวงมันเทศ และแมลงศัตรูอื่นอยู่มากในแปลง แมลงเหล่านี้จะเข้าทำลายทำให้ผลผลิตมันเทศต่ำลง ทำให้ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นในการป้องกันกำจัด ถ้าจำเป็นต้องใช้แปลงปลูกเดิมควรปลูกปลูกพืชสลับหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว และที่ดังกล่าวไม่ควรมีน้ำขัง เพราะมันเทศถ้าได้น้ำมากเกิน จะเจริญทางยอดมากกว่าจะลงหัว

2) ควรไถดินยกร่องสูง 45-50 เซนติเมตร ร่องแปลงกว้าง 70-100 เซนติเมตร แปลงปลูกควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หว่านลงไปแล้วไถกลบ จะช่วยให้ดินร่วนซุย มันเทศจะลงหัวดีขึ้น

3) การเตรียมยอดพันธุ์มันเทศ ยอดมันเทศที่ตัดมาใหม่ ควรนำมาเก็บรวมไว้ที่ร่ม รดน้ำให้ความชื้น 1-2 วัน เมื่อเริ่มมีรากงอกตามข้อ แล้วจึงย้ายมันเทศลงปลูก จะได้ผลดีกว่าตัดยอดพันธุ์มาแล้วนำลงปลูกในแปลงทันที ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธุ์ 5,400 ยอด

4) ระยะปลูก ใช้ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร มันเทศจะลงหัวได้ดี ให้ผลผลิตสูงและหัวมีคุณภาพดีกว่าระยะปลูกอื่นๆ

5) ให้นำยอดพันธุ์มันเทศจำนวน แต่ละยอด ปลูกในแนวนอนขวางแปลงให้ส่วนข้ออยู่ใต้ดิน 4-6 ข้อ โดยให้ส่วนยอดพันธุ์ และโคนเถาโผล่พ้นดิน หรือเรียกว่าแบบโผล่หัวและท้าย

6) ปลูกไปแล้ว 10-15 วัน ควรตรวจดูแปลงปลูก ถ้ามันเทศที่ปลูกไม่แตกยอดหรือแห้งตายควรทำการปลูกซ่อมดีกว่าปล่อยให้หลุมว่าง เป็นการเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์

7) การ ให้น้ำ ถ้าปลูกมันเทศในฤดูฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำ แต่ถ้าปลูกในฤดูแล้ง ในระยะแรกของการปลูกมันเทศ 20-30 วัน แรกควรให้น้ำสม่ำเสมอจนกว่ามันเทศจะเลื้อยคลุมแปลง จากนั้นให้น้ำอีกเดือนละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ใช้ปลูกจำเป็นต้องให้น้ำมันเทศอยู่เสมอจะแสดงอาการเผือใบไม่ค่อยลงหัว

8 ) การใส่ปุ๋ย นอกจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตอนเตรียมดินในแปลงปลูกแล้ว การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เช่น ปุ๋ยยูเรีย ไม่ควรใส่ในแปลงมันเทศ เพราะมันเทศจะเจริญทางยอดมากกว่าทางรากมีการลงหัวน้อย ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีจะไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ ถ้าแปลงที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-13 อัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยรองก้นหลุมและใส่หลังปลูก45 วัน เป็นครั้งที่ 2 ไม่ควรหว่าน แต่ควรใช้ไม้ปลายแหลมเจาะดินหลังแปลงเป็นหลุม ระหว่างระยะปลูกมันเทศแต่ละต้นเป็นหลุมเล็กๆ แล้วหยอดปุ๋ย

9) การกำจัดวัชพืช มีการพ่นสารเคมีคลุมวัชพืชก่อนงอก หลังปลูกมันเทศได้ 1 วัน หรือจะใช้สารเคมีฆ่าวัชพืชโดยตรง ก่อนพ่นสารเคมีต้องกลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลง และพ่นสารเคมีเฉพาะช่องว่างทางเดินระหว่างแถวเท่านั้น จะสะดวกและประหยัดแรงงานกว่าการดายหญ้า

10) การตลบเถามันเทศ ถ้าเป็นการปลูกมันเทศฤดูฝน ควรตลบเถาขึ้นบนหลังแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้เถามันเทศแตกรากใหม่ที่ข้อ จะเกิดเป็นหัวมันเทศเล็กๆ มีผลกระทบต่อหัวมันเทศที่อยู่โคนต้นจะลงหัวได้น้อยลง ควรตลบเถามันเทศทุกๆเดือน ถ้าเป็นการปลูกในฤดูหนาว หรือฤดูร้อนมีความชื้นน้อย ไม่ควรตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลง เพราะมันเทศจะชะงักการเจริญเติบโต แปลงมันเทศจะแห้งเร็ว และลงหัวน้อย

11) การเก็บเกี่ยว ขึ้นอยู่กับพันธุ์มันเทศ โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 90-150 วัน หลังปลูก ถ้าไม่ทราบอายุการเก็บเกี่ยวที่แน่นอนของมันเทศที่นำมาปลูก ให้สังเกตดูที่ผิวดินบริเวณโคนต้น ถ้ารอยดินแตกแยก และมองเห็นหัวมันเทศ แสดงว่ามันเทศเริ่มแก่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

12) การเก็บรักษา มันเทศสามารถเก็บหัวไว้บริโภคได้ 1-2 เดือน

Sunflower_Man
Jr. Member
Jr. Member
โพสต์: 78
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 3:45 pm

Re: มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน

โพสต์โดย Sunflower_Man » เสาร์ 14 ก.ค. 2012 1:48 pm

2. การผลิตมันเทศให้ปลอดภัยจากสารพิษ

1) ควรมีการสำรวจศัตรูพืชทั้งด้านโรคพืช และแมลงศัตรูที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตในแปลง โดยทำการสำรวจทุก 2 สัปดาห์ เมื่อพบอาการโรคหรือแมลงศัตรู ควรปฏิบัติตามเอกสารสรุปคำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันเทศ
2) ควรป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
3) ถ้ามีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้เลือกใช้นิดของสาร อัตรา และระยะเวลาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
4) ต้องไม่ใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
5) ต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
6) จดบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

สรุปคำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูในมันเทศ

ชนิดของศัตรูพืช : ด้วงงวงมันเทศ
อาการ : เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ปีกน้ำเงินปนดำคอสีน้ำตาลแดง มีงวง ตัวหนอนจะอยู่ในเถาและหัวมันเทศๆ จะชะงักการเจริญเติบโตเมื่อมีหนอนอยู่ในหัวมันเทศ จะมีกลิ่นเหม็น รสขม ทำให้หัวมันเทศเน่าได้
วิธีการป้องกันกำจัด :
1. ไม่ควรปลูกมันเทศซ้ำที่เดิม หรือถ้าไขน้ำเข้าขังในร่องแปลงก่อนปลูกนาน 20-30 วัน/ครั้ง จะทำลายไข่ ตัวอ่อน และตัวแก่ของด้วงงวงมันเทศได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
2. เลือกปลูกมันเทศที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น มันเทศต่อ เผือก
3. ปลูกฤดูแล้งไม่ควรปล่อยให้ดินแตกระแหงเป็นช่องว่าง ทำให้ด้วงงวงมันเทศเข้าทำลายมันเทศได้ ควรรดน้ำแปลงบ้างไม่ให้ดินแตกระแหง
4. หลังจากขุดเก็บเกี่ยวมันเทศแล้ว ควรไถแปลงมันเทศทันที ไม่ควรปล่อยให้มีเศษของเถาหรือหัวมันเทศอยู่ในแปลง เพราะจะเป็นแหล่งสะสมด้วงงวงมันเทศ
5. การใช้สารเคมีโดยการใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มเถามันเทศ 5 นาที ก่อนนำไปปลูก หรือมันเทศอายุ 15-20วัน/ครั้ง
6. งดการใช้สารเคมีทุกชนิด อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเก็บเกี่ยว

ชนิดของศัตรูพืช : หนอนเจาะเถามันเทศ
อาการ : เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน วางไข่ตามก้านใบและเถามันเทศ เถาที่ถูกหนอนเจาะมีลักษณะบวม ปุ่มปมใบจะเหี่ยว และตายทั้งเถามีผลทำให้เถามันเทศลงหัวน้อย
วิธีการป้องกันกำจัด :
1. ใช้สารคาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณโคนเถาเมื่อมีหนอนระบาด

ชนิดของศัตรูพืช : โรคหัวมันเทศเน่า
อาการ : เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายมันเทศทางบาดแผล อาจเกิดจากจอบหรือหนูหรือแมลงในดินทำลาย แผลจะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ ผิวเมื่อแก่จะแข็งกระด้าง
วิธีการป้องกันกำจัด :
1. ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลขณะขุดหรือการขนส่ง
2. เก็บรักษามันเทศในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรกองสุมกัน ถ้าเป็นโรคควรคัดหัวเน่าทิ้ง

ชนิดของศัตรูพืช : โรคใบจุด
อาการ : ใบมันเทศจะเป็นจุดสีน้ำตาล แลรูปร่างไม่แน่นอน ใบแก่จะร่วงก่อนกำหนด ลำต้นอ่อนแอ มันเทศลงหัวน้อย
วิธีการป้องกันกำจัด :
1. ใช้สารเคมี เช่น แมนโคเซบ ตามอัตราคำแนะนำของฉลาก พ่นเป็นครั้งคราว เมื่อพบว่ามีโรคใบจุดระบาด

ชนิดของศัตรูพืช : โรครากปม
อาการ : ไส้เดือนฝอยเข้าทำลาย ทำให้รากบวมโตเป็นปม มันเทศจะลงหัวน้อยมีลักษณะหัวผิดปกติ
วิธีการป้องกันกำจัด :
1. ใช้นีมาเคอร์ (เฟนามิฟอส 10 % จี อัตรา 6 กิโลกรัม/ไร่
2. ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกมันเทศ

ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3961
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน

โพสต์โดย ลุงหนวด » จันทร์ 13 พ.ค. 2013 11:57 pm

บอร์ด ถามตอบ การเกษตร
http://www.kasettambon.com/webboard/viewforum.php?f=4

ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3961
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 01 พ.ค. 2016 8:34 pm

วิธีปลูกมันเทศ การปลูกมันเทศด้วยหัว ใช้ได้กับมันเทศญี่ปุ่นด้วยนะ
http://www.kasettambon.com/webboard/vie ... ?f=2&t=574

vatanap
Newbie
Newbie
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 20 ธ.ค. 2016 2:42 pm

Re: มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน

โพสต์โดย vatanap » อังคาร 20 ธ.ค. 2016 2:43 pm

สำหรับท่านทีมีปัญหาเกี่ยวกับ ด้วงงวงมันเทศ เข้ามาทำลายพืซสวนของท่าน เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ฟีโรโมน ด้วงงวงมันเทศ จากต่างประเทศ ใช้ล่อด้วงด้วยถังกับดัก ด้วงออกจากสวนแน่นอนครับ
การใช้ฟีโรโมนควบคุมด้วง
ฟีโรโมนเป็นฮอร์โมนเพศจะส่งกลิ่นเฉพาะออกมาดึงดูดด้วงงวงมันเทศที่เป็นตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้มาทำลายเพื่อลดอัตราการขยายพันธุ์ของประชากรด้วงในรุ่นต่อไป
ฟีโรโมนด้วงงวงมันเทศ มีอายุการใช้งาน 2-3 เดือนหลังเปิดใช้งาน
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงจะระเหยเร็ว)

กรุณาติดต่อ คุณ วัฒนา 089-969-4884
line id: vatanap

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 379
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: มาดูวิธีการเตรียมปลูกมันเทศให้เหมาะสม โรคต่างๆ และการป้องกัน วิธีให้ปุ๋ย

โพสต์โดย pantip » เสาร์ 20 พ.ค. 2017 2:29 am

มันเทศญีุ่่น ทำไมแพงจัง


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน