เอกสารสำคัญ 3 ฉบับที่คุณต้องได้อ่านหากจะซื้อคอนโด

รวมความรู้ ทิป กฏหมาย อสังหาริมทรัพย์ Real Estate law
changnoye
Full Member
Full Member
โพสต์: 130
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 27 พ.ค. 2013 4:13 pm

เอกสารสำคัญ 3 ฉบับที่คุณต้องได้อ่านหากจะซื้อคอนโด

โพสต์โดย changnoye » พฤหัสฯ. 13 มิ.ย. 2013 4:43 pm

หากคุณคิดจะซื้อคอนโดมิเนียม มีเอกสารสำคัญ 3 ฉบับที่คุณต้องได้อ่านฉบับจริงหรือได้รับสำเนาจากผู้ขาย

# เอกสารจดทะเบียนอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.1

# เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือแบบ อ.ช.2

# เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.3

กฎหมายบังคับให้มีเอกสาร ทั้ง 3 ฉบับต้องมีตามข้อบังคับของ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 กรมที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกเอกสารสำคัญดังกล่าว การจดทะเบียนอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.1 และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.3 ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายความว่า การเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทำได้สะดวกมากขึ้น

ที่มาและสาระเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า ห้องชุดที่สนใจซื้อนั้นมีคุณสมบัติเป็นอาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมาย และต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์

แบบอ.ช. 1 การขอจดทะเบียนที่ดินและอาคารให้เป็นอาคารชุด

กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐาน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (๑)โฉนดที่ดิน (๒)แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ จำนวนพื้นที่ลักษณะการใช้ประโยชน์และอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (๔)อัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตาม มาตรา ๑๔ (๕)คำรับรองของผู้ยื่นคำขอว่าอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระ ผูกพันใดๆ เว้นแต่การจำนองอาคารรวมกับที่ดิน (๖)ร่างข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด (๗) หลักฐานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

นอกจากนี้ การยื่นขอจดทะเบียน อ.ช. 1 กับกรมที่ดินต้องใช้หลักฐานสำคัญอีกหลายอย่าง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบรับรองการก่อสร้าง และหลักฐานความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

มีข้อมูลให้ตรวจสอบเมื่อได้ แบบ อ.ช. 1 จึงดำเนินการขั้นต่อไปได้ อาทิ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุด(แบบ อ.ช.2) และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แบบ อ.ช.3) เนื้อหาในเอกสารทั้ง 3 ฉบับต้องสอดคล้องกัน

แบบ อ.ช. 2 อย่างน้อยมีสาระ สำคัญคือ ตำแหน่งที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินอาคารชุด, ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของห้องชุด

ซึ่งแสดงความกว้าง ความยาว และความสูง, อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์ ในห้องชุด, สารบัญสำหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, ลายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และประทับตราประจำตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ อ.ช. 3 ต้องมีข้อกำหนดอย่างน้อยดังนี้ ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งต้องมีคำว่า นิติบุคคลอาคารชุด ไว้ด้วยเสมอ,

วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดคือ เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามมติของเจ้าของร่วม, ที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด, จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ้าของห้องชุดต้องชำระล่วงหน้า, ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.อาคารชุดแล้ว(ถ้ามี), การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง, อัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด, การเรียกประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่ของเจ้าของอาคารชุด, อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของอาคารชุด, การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ และข้อความอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้วเท่านั้น ถึงจะมีเอกสารสำคัญทั้ง 3 ฉบับครบถ้วน แต่หลักการขอดูเอกสารสำคัญ 3 ฉบับดังกล่าวนำไปปรับใช้กับการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ อย่างน้อยที่สุดต้องมีเอกสารแบบ อ.ช. 1 ก่อน แต่ในกรณีนี้ความสมบูรณ์ในหลักประกันความเสี่ยงก็แตกต่างกันลดหลั่นไป

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน