เปรียบเทียบ ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต กับ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4211
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

เปรียบเทียบ ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต กับ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 19 ก.ค. 2022 4:53 pm

เปรียบเทียบ ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต กับ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน (Financial and Operation Management )
หน่วยที่ 1. การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 3. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 4. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 5. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 6. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 7. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูล
หน่วยที่ 8. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 9. ระบบการผลิตและการพยากรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
หน่วยที่ 10. การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนกระบวนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 11. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 12. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 13. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง รศ. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา ผู้แต่ง รศ. สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 15. การจัดการโครงการ ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ รศ.ดร.ลัดดา ยินดีมาก โกรติ

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต (Financial, Marketing and Production Management)
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 1]
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 2] มีในวิชา บัญชีขั้นกลาง 2 ด้วย
หน่วยที่ 3. ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 4***]
หน่วยที่ 4. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 5]
หน่วยที่ 5. มูลค่าของเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุน ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 6. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 7]
หน่วยที่ 7. การจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 8]
หน่วยที่ 8. การจัดการการเงินเฉพาะกรณี ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 8]
หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 3]
หน่วยที่ 10. การวางแผนการตลาด การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด ผู้แต่ง รศ. ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 11. การตลาดเป้าหมาย การจัดการส่วนประสมการตลาด และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 12. การออกแบบระบบการผลิต ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 10]
หน่วยที่ 13. การออกแบบงาน การวัดงาน และความปลอดภัยในงาน ผู้แต่ง รศ.เธียรชัย จิตต์แจ้ง [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 15]
หน่วยที่ 14. การวางแผนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 9]
หน่วยที่ 15. การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ [เทียบกับ 13323 หน่วยที่ 13]

เทียบโอน ใช้ใบคำรองจากที่นี่
https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre ... efault.asp
1. ใบคำร้องทั่วไป มสธ.11
4. ใบคำร้องขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี มสธ.18

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน