สอบปลายภาค มสธ 1/2565 (อัพเดดล่าสุด ครบทุกวิชาแล้ว)

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:35 pm

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
* ชุดวิชาปรับปรุง
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:36 pm

93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มีฝึกปฏิบัติ)
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ)
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:36 pm

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
* ชุดวิชาปรับปรุง
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:37 pm

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
* ชุดวิชาปรับปรุงและเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก1,ก2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
* ชุดวิชาปรับปรุง
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97218 การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97222 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
* ชุดวิชาเปิดใหม่
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:37 pm

97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก1,ก2 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:38 pm

97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
* ชุดวิชาเปิดใหม่
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ก1 สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:39 pm

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
99420 การโปรแกรมเว็บ
* ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.
99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ก1 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.30- 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4307
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: สอบปลายภาค มสธ 1/2565

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 03 ม.ค. 2023 4:39 pm

เพื่อนๆ ขาดตรงวิชาไหน เม้นไว้ได้นะครับ จะหาข้อมูลมาลงเพิ่มให้


  • Similar Topics
    ตอบกลับ
    แสดง
    โพสต์ล่าสุด

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน