หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สมุทรปราการ เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 19 พ.ย. 2015 10:35 am
โดย บ้านใหม่
สมุทรปราการ เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด

ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ หมายถึง ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ต่อประชากรทั้งหมด ซึ่งบุหรี่ หมายถึง ยาสูบ ยาเส้นหรือยามวน การสูบบุหรี่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ สารนิโคตินจากบุหรี่ทาลายสุขภาพตั้งแต่ช่องปากและฟัน ไล่ไปยังหลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตลอดจนทาลายเนื้อเยื่อและระบบการทางานในอวัยวะต่างๆ ให้สึกกร่อนไปหมด ทาให้เกิดโรคมะเร็งตามมาหลากหลายชนิด เช่น โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนอื่นๆ ตีบตัน และโรคถุงลมโปุงพอง เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมของประเทศประชากรที่สูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของประชากรทั้งหมด

หกจังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด คือ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสงคราม ภูเก็ตชลบุรีและกรุงเทพมหานคร ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบประชากรที่สูบบุหรี่ (การสูบบุหรี่) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุดของประเทศ เพียงร้อยละ 2.2 ของประชากรในจังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีประชากรสูบบุหรี่น้อยสุดรองลงมาคือ ปทุมธานี สมุทรสงคราม ภูเก็ต ชลบุรีและกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรสูบบุหรี่ร้อยละ 2.4, 2.4, 2.6, 3.0, และ 3.0 ของประชากรในจังหวัด ตามลาดับ

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 | 23